۱۳۸۹ آذر ۳, چهارشنبه

مهرگان

لاگهای مهرگان ومهرگان 2فقط وفقط خاطرات ویاداشتهای شخصی نویسنده را از مسائل روزانه بازتاب می نماید
وقصد واردشدن به مسائل سیاسی را هرگزندارد.وفقط نظرات شخصی خود رادرمورد مسائل مطرح می نماید